Høstmøte 2019

Høstmøtet ble arrangert 06.11.19 kl. 18-19.30. Møteleder var Erik Andrew.

.

Anne Cathrine Sund snakket om Laboremus, farmasøytisk studie- og diskusjonsklubb 1941 – 1977. Den ble stiftet etter oppfordring fra Oslo krets av NFF (Norges Farmaceutiske Forening). De ønsket at det skulle dannes en farmasøytisk studie- og diskusjonsklubb. Det første ordinære møtet fant sted 18.09.1941 og det siste møtet var et felles julemøte med Oslo krets av NFF og Norsk Farmaceutisk Selskap 14.12.1976. Foreningens protokoller, aktiva og formannsklubbe er overført til Farmasihistorisk Museum på Bygdøy. Du finner sammendraget av foredraget her.

.

Brit Lannem fortalte historien om EkornRingen på Historica – fra idé til utstilling. Rakkestad apotek har en egen plass i apotekhistorien, da Norges første kvinnelige apoteker, Johanne Margrethe Ferdinanda Ring, var apoteker i der i 40 år fra opprettelsen i 1914. Da Rakkestad apotek i 2001 ble solgt til en internasjonal kjede, ble foreningen EkornRingen dannet for å ta vare på apotekhistorien i Rakkestad. Rakkestad apoteks 90-års-dag ble feiret i januar 2005 med en utstilling i regi av EkornRingen. Du finner sammendraget av foredraget her.

.

Randi Winsnes ga oss Legemiddelverkets historie: Statens legemiddelverk (SLV) har sine røtter i farmakopéenes kvalitetskrav til produksjon og kontroll av legemidler. Den første norske loven om farmasøytiske spesialpreparater ble satt i verk i 1930, samme år som Spesialitetskontrollen ble opprettet. Ved NOU 1972: 28 ble Spesialitetskontrollen og Farmakopélaboratoriet omgjort til Statens legemiddelkontroll (SLK). I 1993 ble SLK en etat på nivå med Helsetilsynet. Tilpasning til EØS-avtalen i 1994 harmoniserte EFTA- og EU-landenes lovgivning og forskrifter for legemidler. Parallellimport ble tillatt og legemiddelforvaltningen ble samlet i én etat fra 2001. SLV hadde ved opprettelsen 145 ansatte, og nå cirka 320 ansatte. Du finner sammendraget av foredraget her.