Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap

Våre statutter

Vedtatt av selskapets generalforsamling 28. oktober 1994.
Senest endret av generalforsamlingen 31. mars 2020.

Norsk Farmasihistorisk Selskap er en seksjon i Norsk Farmasøytisk Selskap med eget styre og økonomi.

§ 1. Formål

Norsk Farmasihistorisk Selskap har som formål:

  • å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet og spesielt norsk farmasihistorie
  • å fremme forskning/studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie
  • å fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt

§ 2. Medlemmer

Som medlemmer kan opptas:

2.1. Individuelle medlemmer
2.2. Institusjoner, bedrifter og lignende
2.3. Studenter
2.4. Korresponderende medlemmer
2.5. Æresmedlemmer

§ 3. Styre

Selskapet ledes av et styre som består av leder og minimum fire styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv. Styret har ansvaret for den daglige driften av Selskapet og representerer dette utad.

§ 4. Kontingent

Kontingent fastsettes for kommende år av generalforsamlingen.
Kontingenten for institusjoner, bedrifter og lignende er til en hver tid 5 (fem) ganger den kontingent som fastsettes for individuelle medlemmer.
Studenter betaler ½ (halv) kontingent av den kontingent som fastsettes for individuelle medlemmer.
Korresponderende medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Kontingent skal være betalt før generalforsamling finner sted.
Medlemmer som etter purring ikke betaler kontingent, kan av styret besluttes strøket som medlem.

§ 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen utgangen av mai.
Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med en måneds varsel.
Ordinær generalforsamling skal godkjenne:

  • Styrets beretning for foregående år
  • Styrets reviderte regnskap for foregående år
  • Styrets forslag til kontingent for kommende år

Styrets forslag til budsjett fremlegges til orientering.
Forslag fra medlemmer om saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innlevert til styret innen 1. februar.

Ordinær generalforsamling skal velge:

  • Leder og styremedlemmer etter innstilling av valgkomitéen
  • Revisor og stedfortredende revisor etter innstilling av valgkomitéen
  • Valgkomité på to medlemmer etter innstilling av styret

Valget gjelder for to år. Det tilstrebes kontinuitet i styret. Gjenvalg kan finne sted.
Revisor og stedfortredende revisor velges hvert år.
Medlemmer i henhold til § 2.1 , § 2.2 og § 2.3 har i generalforsamlingen stemmerett med en stemme hver.

§ 6. Tilknytning til andre organisasjoner

Norsk Farmasihistorisk Selskap kan være medlem av andre faglige eller farmasihistoriske sammenslutninger.
Vedtak om dette gjøres i generalforsamling med alminnelig flertall.

§ 7. Endringer av statutter

Endringer i disse statutter legges fram av styret for generalforsamling og må der vedtas med 2/3 flertall.

§ 8. Oppløsning av Selskapet

Oppløsning av Norsk Farmasihistorisk Selskap må vedtas med 3/4 flertall på ordinær generalforsamling.
Eventuelle aktiva disponeres av den generalforsamling som oppløser Norsk Farmasihistorisk Selskap.

userscrossmenu