Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap

Styret

Norsk Farmasihistorisk Selskap ledes av et styre som består av leder og minimum fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret har ansvaret for den daglige driften av selskapet og representerer dette utad.

Styret i NFHS etter generalforsamlingen 10. mai 2023

Liv Slettevold, leder 2023 – 2025
Holger Moe Tørisen 2023 – 2025
Sissel Brinchmann 2023 – 2025
Anne Elise Eggen 2022 – 2024
Anne Gerd Granås 2022 – 2024
John Billy Nenningsland 2022 – 2024

Liv Slettevold, Leder

Telefon
916 05 782
E-post
liv.slettevold@gmail.com
Adresse
Lindeberg apotek, Jerikoveien 3, 1067 Oslo
Styremedlem i Norsk Farmasihistorisk Selskap fra 2009, nestleder fra 2016 og styreleder fra 2017.

Liv Slettevold har lang erfaring innen apotek, legemiddelindustri og offentlig forvaltning. Hun driver i dag Lindeberg apotek og nettapoteket Apotekdirekte.no. Hun er også konsulent innen legemidler og naturlegemidler.

Liv Slettevold født 11.6.1947 og er utdannet cand. pharm. fra Universitetet i Oslo 1973, og tok Master of Management ved BI i 1988.

Var i flere år sekretær for Bivirkningsnemnda tilknyttet Statens legemiddelverk og etablerte det første elektroniske system for håndtering av bivirkningsrapportering.

Studiereiser til Uppsala Universitet, FDA og Harvard, USA.

Klinisk sjef i legemiddelfirmaet Lundbeck AS, med hovedfokus på kliniske studier i psykiatrien og Regulatory Affairs for hele firmaets produkt-portefølje.

Head of Regulatory Affairs and Clinical Quality Assurance i Astra Norge AS. På denne tiden ble GCP – kravene innført på alle kliniske studier.

Viseadm. direktør i Legemiddelindustriforeningen med nordisk og internasjonalt samarbeid. Næringspolitisk arbeid med departementer og underliggende etater, Stortinget og politiske partier, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Organiserte «EU-skolen» da norsk lovverk på legemiddelområdet skulle tilpasses EU, og har i tillegg organisert en rekke kurs- og konferanser på mange fagområder.

Etablerte Diplomkurs i Regulatory Affairs i 1998 for å øke fagkompetansen i Norge på dette spesielle området.

Overtok kriserammede Furuset apotek i desember 2000, i dag heter apoteket Lindeberg apotek.

Interesser:

Språk (nå spansk, tidligere latin og fransk)
Historie, spesielt faghistorie og lokalhistorie
Hage (Hagelaget og Norsk Roseforening)
Sjøliv om sommeren
Zonta (Internasjonale prosjekter for kvinner, service og advocacy)

Sissel Brinchmann, Nestleder

Telefon
908 20 939
E-post
sidserk@gmail.com
Adresse
Gamlehagen 23, 1151 Oslo
født 20. september 1942. Cand. pharm. 1965. Programmeringskurs Norsk Regnesentral 1968, lederutviklingskurs NILA/IFL 1988-89, Merck & Co., Inc’s International leadership training 1998-99.

Etter apotekereksamen var hun forskningsassistent i 1966-67 og vitenskapelig assistent fra 1967-68 ved avdeling for galenisk farmasi og deretter instituttsekretær i årene 1969-70 ved Farmasøytisk Institutt, UiO.

Som småbarnsmor til tre barn jobbet hun som freelance redaktør i Kunnskapsforlaget fra 1971 til 1976 med etableringen av Store Norske Leksikon. Hun var lektor ved Sofienberg tekniske fagskole, apotekteknikerlinja i tidsrommet 1977-79.
Hun var medforfatter og innehadde en prosjektlederstilling i Universitetsforlaget for en lærebokserie for apotekteknikere. Dette var medvirkende til at hun ble forlagsredaktør i det nyopprettede forlaget Yrkesopplæring I/S (1979-85).

Fra 1985 til 1994 var Brinchmann direktør i Norges Medisinindustriforening (NOMI), men sluttet der for å gå inn i en nyopprettet stilling som External Affairs Manager i MSD Norge der hun var fra 1994 – 97. Så ble hun overført til det internasjonale hovedkontoret i Merck & Co., Inc. som Public Affairs Manager for Europe, Middle East & Africa (EME&A) i tiden 1997-99. Deretter ble hun ansatt på et ”secondment” fra Merck som konsulent i WHOs ”Tobacco Free Initiative” fra 1999-2000. Tilbake i Merck jobbet hun som Director for European Public 
Affairs and International Organization Relations i MSD (Europe) 2000-02 og avslutningvis var Director for 
Public Affairs Product Support in the EME&A region Merck & Co., Inc. fra 2002 til hun gikk av med pensjon i 2004.

Brinchmann etablerte konsulentfirmaet Brinchmann Consulting i 2004 og i denne kapasiteten lanserte hun og var sekretariat for ”The Stroke Alliance For Europe” (SAFE) fra 2004 til 2007; hun fungerte i administrasjonen i ”Global Business Coalition on HIV/AIDS” i samme tidsrom, og etablerte samt fungerte i administrasjonen av ”The European Headache Alliance” i perioden 2006-07.

Som direktør i NOMI var hun legemiddelindustriens representant i EFPIA og IFPMA og oppnevnt EFTA ekspert.

Holger Moe Tørisen, Sekretær

Telefon
928 89 987
E-post
hmt@online.no
Adresse
Olav Nygards vei 109, 0688 Oslo
Født: 3. august 1941 på Tretten i Øyer kommune.

Holger Moe Tørisen var redaktør av Felleskatalogen, Felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater i Norge, og daglig leder av Felleskatalogen AS i tiden 1972 – 2008. Han er utdannet apoteker fra Universitetet i Oslo høst 1964. I årene 1965 – 1972 arbeidet han i legemiddelindustrien. Ved siden av arbeidet med Felleskatalogen var han sekretær i Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon 1984 – 1998, sekretær i Utdanningsrådet for legemiddelkonsulenter 1987 – 2002. Han var også daglig leder i Cygnus Forlag AS 2001 – 2012. Forlaget utga en farmasihistorisk skriftserie.

Tørisen driver fortsatt konsulentvirksomhet innen sitt fag. Han har hatt og har flere tillitsverv: 1975 – 1984 sekretær i Norsk Farmaceutisk Selskap og medredaktør av dets tidsskrift. Medlem av Samarbeidskomiteen for legemiddelinformasjon 1985 – 2008. Han har stor interesse for farmasihistorie, og han er styremedlem i Norsk Farmasihistorisk Museum siden 2009, hvorav 5 år som styreleder. Han er også leder av farmasimuseets bibliotekutvalg. Fra 2009 er han sekretær i Norsk Farmasihistorisk Selskap. Har diverse publikasjoner om legemiddelinformasjon og farmasihistorie. Har drevet og driver fortsatt foredragsvirksomhet.

Tørisen er innehaver av Norges Vels medalje, er tildelt Norsk Farmasøytisk Selskaps utmerkelse «Det giftige kors» og Kongens fortjenstmedalje.

Anne Gerd Granås, Styremedlem

Cand.pharm. Anne Gerd Granås (f. 1970) er professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo hvor hun er tilknyttet forskningsgruppen Pharmasafe. Hun tok sin mastergrad ved Nycomed Imaging in 1995, og sin doktorgrad ved School of Pharmacy, University of London i 2000. Hun disputerte på emnet tverrfaglige legemiddel-gjennomganger og riktig legemiddelbruk hos eldre, med spesiell interesse for folks forståelse av legemidler og for pasientsikkerhet ved legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering. Som redaktør for læreboken «Samfunnsfarmasi – Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse» har hun god oversikt over fagfeltet farmasi, med spesiell interesse for farmasihistorie og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten.

Hun har hatt flere verv innen den farmasøytiske etat, blant annet som styremedlem i ESCP (European Society of Clinical Pharmacy), visepresident i EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association), fagredaktør i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift og er for tiden fagansvarlig for oppslagsord tilknyttet området «Farmasi» i Store norske leksikon.

Anne Gerd har engasjert seg i klinisk farmasi og utvikling av farmasøyters rolle i helsetjenesten med en rekke forskningsprosjekter og undervisning i samfunnsfarmasøytiske forskningsmetoder, både på seminarer og gjennom eLæring.

I 2016 var hun invitert som gjesteforeleser i klinisk farmasi i to måneder ved det farmasøytiske fakultetet, Paris Descartes University. Anne Gerd Granås mottok i 2017/18 et Fulbright stipend til et forskningsopphold ved University of California, San Diego.
I 2019 ble hun kåret til «Årets farmasøyt» av Norges Farmaceutiske forening.

Anne Elise Eggen, Styremedlem

Telefon
416 32 441
E-post
anne.elise.eggen@uit.no
Adresse
Nansenvegen 20A, 9007 Tromsø
Cand.pharm. Anne Elise Eggen (f. 1958) er professor i farmakoepidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), hvor hun er tilknyttet forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi ved ISM og assosiert medlem til forskningsgruppen Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM) ved Institutt for farmasi (IFA) ved UiT.

Hun ble cand. pharm ved Farmasøytisk Institutt, UiO i 1982, Master of Public Health ved ISM, UiT, i 1989 med tittelen «Hva påvirker legemiddelbruk? En studie av brukermønster for legemidler. En analyse av brukermønster for legemidler basert på selvrapportert legemiddelbruk fra en befolkningsundersøkelse. UiT», og PhD samme sted i 1994 med tittelen «Patterns and predictors of drug use. A pharmacoepidemiologic study, linking the analgesic drug prescriptions to a population health survey in Tromsø, Norway».

Hun har erfaring fra arbeid som provisor i apotek, farmasøytisk konsulent i Norges Apotekerforening, og har vært ansatt ved UiT siden 1994. Hun har også vært medlem av rådgivningsgruppen for Apoforsk, og rådgiver i Apotekforeningen. Fokus har vært på dokumentasjon av utviklingen i apotek og legemiddelbruk i Norge, og utvikling og vurdering av nye farmasøytiske tjenester.

Anne Elise Eggen har hatt flere verv innen den farmasøytiske etat, blant annet som medlem og leder av Blåreseptnemnda, medlem av styret for Institutt for farmakoterapi og i styret for helseforetaket Sykehusapoteket Nord. Hun har vært medlem av vitenskapelig råd for klinisk forskningsenhet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, stiftet det første faglige nettverk i farmakoepidemiologi i Norge i 1998, og var leder av stipendfondet for Norsk Farmasøytisk Selskap i flere år.

Hun har undervist og veiledet i samfunnsfarmasi og farmakoepidemiologi ved både Universitetet i Oslo og ved UiT på bachelor-, master- og PhD-nivå. Hun ledet oppbyggingen av studieplanen og de ti første årene av et nytt farmasøytisk institutt i Tromsø (IFA), og ledet oppbygningen av forskning og undervisning i samfunnsfarmasi.

Eggen skrev kompendium i samfunnsfarmasi med Yngve Torud, og har seinere bidratt med et par kapitler i læreboka «Samfunnsfarmasi – Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse». Hun har oversikt over fagfeltet farmasi, har spesiell interesse for bruk og effekt av legemidler i befolkningen med hovedvekt på smertestillende, østrogenbruk i overgangsalder og hjerte-karmidler.

Hun har en rekke verv og oppgaver knyttet til befolkningsstudien Tromsøundersøkelsen, som er en populasjonsbasert helseundersøkelse som har pågått i Tromsø siden 1974, og har hatt et spesielt ansvar for å utvikle den populasjonsbaserte legemiddelforskningen. Hun har vært prosjektleder og vitenskapelig leder for de to siste rundene av Tromsøundersøkelsen i 2007 og 2015, den siste med over 21 000 deltakere.

Anne Elise Eggen har skrevet flere artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Les mer om dette på uit.no.

John Billy Nenningsland, Styremedlem

Telefon
404 01 193
E-post
billy-ne@online.no
Adresse
Libakken 1, 4560 Vanse
John Billy Nenningsland ble uteksaminert som cand. pharm fra UiO i 1980 og til 1981 jobbet han som provisor på Flekkefjord apotek.

Fra 1981 til 1984 var han provisor på Elefantapoteket i Kristiansand og fra 1984 til 1986 provisor på Løveapoteket i Kristiansand.

Etter det flyttet han nordover til Sandnessjøen og var apoteker på Apoteket Idun der fra 1986 til 1993.
Her bygget han et helt nytt apotekanlegg, installerte dataanlegg som det 4. apotek i landet og opplevde starten på det store «lakseeventyret» der Helgelandskysten var «episenteret» med over 60 oppdrettsanlegg.

I 1993 bar det sydover igjen og han ble apoteker på Farsund apotek med Lyng filialapotek. Der bygde han om Farsund apotek til selvvalgsapotek, før det senere ble bygget helt nytt apotek på bryggekanten. Lyng filial ble i denne perioden også bygget om og omgjort til selvstendig apotek. I 2002 solgte han begge apotekene til Apotek 1.

I perioden 2002 til 2004 var Nenningsland omreisende farmasøytvikar for Apotek 1 med hele landet som arbeidsfelt, inntil han i 2004 til 2006 drev Allianceapotek Løven i Arendal. Påny ble han i 2006-2007 omreisende farmasøytvikar for Allianceapotek over hele landet.

Men i 2008 startet Nenningsland opp på nytt, med Lister apotek i Lyngdal og medlem i Apotekergruppen. Han bygget her et helt nytt apotekanlegg med bl.a. landets første helautomatiserte robot. I 2014 solgte han Lister apotek til Vitus-apotek.

I 2015 startet han å planlegge bygging av nytt apotek på Vigeland i Lindesnes kommune, Lindesnes apotek as. Nenningsland sto for hele forarbeidet, byggingen og oppstart, og var apoteker en kort stund etter åpning, inntil Henry Devinsky kunne tre inn som apoteker. Nenningsland vikarierer som provisor på apoteket ved ferier, sykdom osv.
userscrossmenu