Anne Elise Eggen

Anne Elise Eggen

Cand.pharm. Anne Elise Eggen (f. 1958) er professor i farmakoepidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), hvor hun er tilknyttet forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi ved ISM og assosiert medlem til forskningsgruppen Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM) ved Institutt for farmasi (IFA) ved UiT.

Hun ble cand. pharm ved Farmasøytisk Institutt, UiO i 1982, Master of Public Health ved ISM, UiT, i 1989 med tittelen «Hva påvirker legemiddelbruk? En studie av brukermønster for legemidler. En analyse av brukermønster for legemidler basert på selvrapportert legemiddelbruk fra en befolkningsundersøkelse. UiT», og PhD samme sted i 1994 med tittelen «Patterns and predictors of drug use. A pharmacoepidemiologic study, linking the analgesic drug prescriptions to a population health survey in Tromsø, Norway».

Hun har erfaring fra arbeid som provisor i apotek, farmasøytisk konsulent i Norges Apotekerforening, og har vært ansatt ved UiT siden 1994. Hun har også vært medlem av rådgivningsgruppen for Apoforsk, og rådgiver i Apotekforeningen. Fokus har vært på dokumentasjon av utviklingen i apotek og legemiddelbruk i Norge, og utvikling og vurdering av nye farmasøytiske tjenester.

Anne Elise Eggen har hatt flere verv innen den farmasøytiske etat, blant annet som medlem og leder av Blåreseptnemnda, medlem av styret for Institutt for farmakoterapi og i styret for helseforetaket Sykehusapoteket Nord. Hun har vært medlem av vitenskapelig råd for klinisk forskningsenhet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, stiftet det første faglige nettverk i farmakoepidemiologi i Norge i 1998, og var leder av stipendfondet for Norsk Farmasøytisk Selskap i flere år.

Hun har undervist og veiledet i samfunnsfarmasi og farmakoepidemiologi ved både Universitetet i Oslo og ved UiT på bachelor-, master- og PhD-nivå. Hun ledet oppbyggingen av studieplanen og de ti første årene av et nytt farmasøytisk institutt i Tromsø (IFA), og ledet oppbygningen av forskning og undervisning i samfunnsfarmasi.

Eggen skrev kompendium i samfunnsfarmasi med Yngve Torud, og har seinere bidratt med et par kapitler i læreboka «Samfunnsfarmasi – Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse». Hun har oversikt over fagfeltet farmasi, har spesiell interesse for bruk og effekt av legemidler i befolkningen med hovedvekt på smertestillende, østrogenbruk i overgangsalder og hjerte-karmidler.

Hun har en rekke verv og oppgaver knyttet til befolkningsstudien Tromsøundersøkelsen, som er en populasjonsbasert helseundersøkelse som har pågått i Tromsø siden 1974, og har hatt et spesielt ansvar for å utvikle den populasjonsbaserte legemiddelforskningen. Hun har vært prosjektleder og vitenskapelig leder for de to siste rundene av Tromsøundersøkelsen i 2007 og 2015, den siste med over 21 000 deltakere.

Anne Elise Eggen har skrevet flere artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Se mer under denne lenken.