Norsk-Farmasihistorisk-selskap-logo
Norsk Farmasihistorisk Selskap
Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 1994 Fra venstre bak: Knut-Erik Kristensen, Arild Otto Pedersen, Kjell Backe-Hansen Foran: Styreleder Aslaug Gombos
Skrevet av:
Liv Slettevold, Mathis Gundersveen og Aslaug Gombos
Publisert her:
30/10-2023
Se flere artikler

Norsk Farmasihistorisk Selskaps historie 1994–2019

Innledning

Norsk Farmasihistorisk Selskaps historie de første 25 år er en historie om en rekke fremragende personligheter som har nedlagt et betydelig arbeid for å bevare og dokumentere store deler av vår norske farmasihistorie.

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) har en forhistorie som går tilbake til 1950-tallet. Det eksisterte tanker og ideer om et farmasihistorisk selskap på den tiden, og professor Axel Jermstad tok da et initiativ for å danne en forening. Imidlertid førte ikke dette forsøket frem, på samme måte som senere forsøk heller ikke førte frem.

Nicolai Sverre, som var apoteker på Elefantapoteket og nær bekjent av professor Jermstad, hadde utgitt en omfattende bok: «Et studium av farmasiens historie», på eget forlag av i 1952. Denne boken ble mulig takket være et stipendium han ble tildelt i 1947 og innholdet er aktuelt og interessant å lese også i dag. Boken ble utgitt på nytt i 1982 (1).

Tanken om å få dannet et farmasihistorisk selskap ble tatt opp igjen på nytt noen år etter at Norge hadde gjennomført en svært vellykket farmasihistorisk kongress i 1987.

I dyp takknemlighet og respekt for Yngve Toruds omfattende arbeid for farmasihistorie skal det her sies uttrykkelig at det ikke ville ha vært noe farmasihistorisk selskap i Norge uten hans innsats. Yngve Torud var leder i NFHS fra 2003 til 2017. Nåværende leder i NFHS, Liv Slettevold, hadde noen fine samtaler med ham i tiden før han døde i 2017, og hun tror at han ville gledet seg over og satt pris på at hans arbeid blir verdsatt og at det er en viktig kilde når Selskapets historie fra de første 25 år skal skrives (2,3,4,5,6,7,8).

Et diskret ønske

Like etter at Mathis Gundersveen ble president i Norges Apotekerforening (1981 – 1987) ble han presentert for et diskret ønske, formidlet av Yngve Torud.Den ungarske professor Károly Zalai satt da som president i Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap. Han var en sterk Norgesvenn og hadde flere ganger ytret ønske om at Norge kunne være vertskap for en kongress. Da meldte det seg et formelt problem:Norge hadde jo ikke noe eget farmasihistorisk selskap! Yngve Torud var meget tvilende til at et slikt selskap ville få nok medlemmer. På det tidspunkt var Gundersveen også en periode formann i Det Farmasihistoriske Museums Venneforening og samarbeidet tett med en annen, sterk personlighet: Magne Moe. De var begge organisasjonspersoner av legning og hadde en utmerket kjemi.

Magne Moe
Magne Moe
Unni Mørk
Unni Mørk
Ragnar Mørk
Ragnar Mørk
Carsten Hopstock
Carsten Hopstock

Yngve Torud var under press av professor Zalai, det skulle være farmasihistorisk kongress i Spania i 1985, og da var det et sterkt ønske at Norge skulle invitere til den neste kongress som skulle avholdes i 1987. Magne Moe gikk rett på sak: Kan ikke Norges Apotekerforening (NAF) stå som vert? Det var realpolitikk! Egentlig ville det være mer naturlig at f.eks. Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) fikk den rollen, ettersom det internasjonale farmasihistoriske selskapet jo var et vitenskapelig selskap. Men - dette var lenge før NFS fikk økonomiske krefter, dessuten var ikke farmasihistorie det som interesserte mest der i gården. Yngve Torud tente umiddelbart og var en sterk støttespiller da forslaget var oppe til behandling i NAFs hovedstyre.

For å gjøre en lang historie kort: Til kongressen i Granada i 1985 dro en manns- og kvinnesterk delegasjon avgårde, med bl.a. Carsten Hopstock og ikke å forglemme Unni og Ragnar Mørk. Den vanskeligste å overbevise om at vi burde være vertskap for en internasjonal farmasihistorisk kongress i Oslo, var forresten nettopp Carsten Hopstock.Vi har jo ikke noen farmasihistorie i Norge å snakke om! Tanken om å la det relativt ferske museet på Bygdøy få en viktig rolle under kongressen, var han skeptisk til. Det tålte ikke sammenligning med de praktfulle museene ute i Europa! Vel, under kongressen i Granada kunne Gundersveen invitere til neste kongress i Oslo i 1987. Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og NFS sto som medarrangører, noe Gundersveen la stor vekt på.Og: kongressen ble en suksess!

Og slik ble grunnlaget lagt for etableringen av et norsk farmasihistorisk selskap. Den videre historien kommer her:

Den første organiserte farmasihistoriske virksomhet i Norge

Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet i 1963, som en del av Folkemuseet på Bygdøy. Dette ble den første organiserte farmasihistoriske virksomhet i Norge. Dette museet skulle imidlertid bare drive med farmasihistorie knyttet til museumsvirksomhet, mens dokumentasjon av annen type farmasihistorie fremdeles ikke var organisert i noen virksomhet. Det var derfor et stort behov for en organisasjon som kunne stå i spissen for å samle og publisere slik dokumentasjon.

Stiftelsesmøtet

Fredag 22. oktober 1993 ble det avholdt stiftelsesmøte for Norsk Farmasihistorisk Selskap. Det møtte frem 36 personer som ble hilst velkommen av Yngve Torud, på vegne av aksjonskomiteen. I sin velkomsttale til stiftelsesmøte pekte han blant annet på at det her i landet allerede var en lang og solid museumstradisjon, det var en solid aktivitet innen foredrags- og publikasjonsvirksomhet og det fantes en rekke utmerkede kilder når det gjaldt personhistorie.

Det hadde lenge vært et savn at vi ikke hadde et farmasihistorisk selskap som kunne dekke hele feltet av farmasihistorie. En forutsetning for et slikt selskap ville være at det også var et publikasjonsselskap, fordi publikasjoner er en nødvendighet for å dokumentere historien og for å kunne delta i det internasjonale farmasihistoriske selskapet.

Stiftelsesmøtet valgte et interimsstyre som fikk i oppgave å lage statutter, opprette sekretariat, planlegge administrative ordninger og innkalle til generalforsamling. Disse ble valgt til interimsstyret: Aslaug Gombos, leder, Knut-Erik Christensen, Arild Otto Pedersen og Kjell Backe-Hansen.

Den første generalforsamling i NFHS

Fredag 28. oktober 1994 ble den første generalforsamlingen holdt og Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) ble stiftet.

Interimsstyret ble valgt som Selskapets første styre. Tegning av medlemmer var påbegynt allerede før generalforsamlingen, slik at disse hadde stemmerett på generalforsamlingen.

Kontingenten ble satt til kr. 100,– per år. Interimsstyret hadde søkt Norges Apotekerforenings Stiftelse til fremme av norsk apotekfarmasi om støtte til etableringen, og hadde blitt tilgodesett med kr. 15.500,– til formålet.

Generalforsamlingen ble avholdt på samme tid som Farmasidagene, den gang i Folkets Hus påYoungstorget, og NFS hadde innvilget en halv time til generalforsamling. I tillegg ble det holdt en egen seksjon med farmasihistorie, et hovedforedrag av gjesteforeleser Margaretha Härdelius, og et par avtalte bidrag. Kjell Backe-Hansen var seksjonsleder på denne første Farmasihistoriske seksjonen.

Aslaug Gombos
Aslaug Gombos
Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 1994
Fra venstre bak: Knut-Erik Kristensen, Arild Otto
Pedersen, Kjell Backe-Hansen
Foran: Styreleder Aslaug Gombos
Styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap 1994 Fra venstre bak: Knut-Erik Kristensen, Arild Otto Pedersen, Kjell Backe-Hansen Foran: Styreleder Aslaug Gombos

Aslaug Gombos’ ledertid 1994 – 1997

Det nyvalgte styret i Norsk Farmasihistorisk Selskap drev en aktiv virksomhet. Styreleder Aslaug Gombos hadde allerede representert på Island og på FIP i Portugal, med foredrag om «Apotekets historie» og «100 år med kvinner». Hun reiste også til Sverige, for å introdusere det nye Selskapet for våre gode naboer.

Styremedlem Kjell Backe-Hansen hadde også skrevet bok, i anledning 20-års jubileet for Statens legemiddelkontroll i 1994.

I Aslaug Gombos’ ledertid ble hele strukturen for det videre arbeidet lagt.

Allerede i 1983, året etter at hun tiltrådte som redaktør for Norges Apotekerforenings Tidsskrift (NAT) ble det nedsatt et redaksjonsutvalg som skulle planlegge utgivelse av farmasihistoriske artikler. Her var Nicolai Sverre aktiv, sammen med Yngve Torud og Aslaug Gombos. Sammen planla de at ett nummer av tidsskriftet, nr. 9, skulle inneholde farmasihistoriske artikler hvert år. Det første utkom i 1984 og det siste i 1991. Da Nicolai Sverre døde i 1984, kom Rolf Klevstrand inn i redaksjonsutvalget. Da Aslaug Gombos sluttet som redaktør i 1992 ble publisering av farmasihistoriske temaer videreført i NAT, men etter etableringen av NFHS fant man det likevel påkrevet å etablere en egen publikasjon til farmasihistorie, et arbeid som ble påbegynt i 1996.

Farmasihistorisk seksjon på Farmasidagene etableres

For å sikre foredrag som kunne publiseres og derved bidra til dokumentasjon av historien ble det etablert et farmasihistorisk høstmøte, i form av en egen seksjon på Farmasidagene. Dette arrangementet kom på plass allerede i stiftelsesåret 1994. Til dette møtet inviterte NFHS enkelte foredragsholdere,mens det var fritt opp til andre å melde på egne foredrag. Noen av disse foredragene ble senere bearbeidet videre til artikler som ble publisert.

Åpne fagdager ved Farmasøytisk institutt, UiO

For å knytte farmasihistorie til Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, ble Norsk Farmasihistorisk Selskap invitert til «Åpne fagdager», et arrangement som Farmasøytisk institutt holdt om våren. NFHS deltok for første gang 8. mars 1996 med et hovedforedrag, som også skulle egne seg for publisering.

Publikasjonsutvalget og Cygnus Forlag AS

Behovet for en egen publikasjon for farmasihistorie var sterkt og etter en del kommunikasjon med mulige samarbeidspartnere ble det i samarbeid med Norsk Farmasihistorisk Museum etablert et publikasjonsutvalg som hadde sitt første møte 17. oktober 1996. Mathis Gundersveen og Kjell Backe-Hansen representerte NFHS i dette utvalget.

Publikasjonsutvalget foreslo navnet Cygnus til den påtenkte publikasjonen. Det skulle oppnevnes en redaktør og et redaksjonsutvalg på to medlemmer, en fra Norsk Farmasihistorisk Museum (NFM) og en fra Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS).

Første utgivelse ble planlagt allerede til høsten 1997. Kjell Backe-Hansen ble foreslått som redaktør og Rolf Klevstrand og Aslaug Gombos som redaksjonsutvalg.

Styret hadde nå mye arbeid med å få utgiverselskapet etablert, Cygnus Forlag AS.Aksjene skulle etter videre kommunikasjon nå fordeles på tre parter, etter at Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) også ville bidra til utgiverselskapet. De tre aksjonærene var ved stiftelsen: Norsk Farmasihistorisk Museum, Norsk Farmasihistorisk Selskap og Norsk Farmasøytisk Selskap. Formelt stiftelsesmøte i Cygnus Forlag AS ble holdt 14. august 1997. Trygve Fjeldstad ble daglig leder for forlaget.

Fra NFS’ historie (9), publisert i Cygnus 3.oktober 1999, kan vi lese følgende:

Cygnus Forlag ble stiftet høsten 1997 med formål å utgi publikasjoner av farmasihistorisk interesse. NFS har bidratt med 1/3 av aksjekapitalen.

På den tid var Erik Rudeng museumsdirektør på Folkemuseet og han var en sterk pådriver for å sikre et forsvarlig økonomisk Cygnus Forlag ble stiftet høsten 1997 med formål å utgi publikasjoner av farmasihistorisk interesse. NFS har bidratt med 1/3 av aksjekapitalen. 10 fundament.Aksjekapitalen var kr. 50.000,- og i fellesskap kunne de tre samarbeidspartnerne etablere et tilstrekkelig økonomiske grunnlag.

Noe av det mest sentrale for det farmasihistoriske arbeidet i Norge har vært publikasjonsvirksomheten. I første nummer av Cygnus, 1. oktober 1997, ble linjene trukket tilbake til professor Jermstads initiativ i 1950-årene. Hans artikkel om farmasiens historie og et biografisk hundreårsminne om ham, skrevet av A. Bærheim Svendsen, ble inntatt til hans ære.

International Society for the History of Pharmacy

I 1995 meldte NFHS seg inn i den internasjonale farmasihistoriske paraplyorganisasjonen, International Society for the History of Pharmacy (ISHP). Dette var en viktig milepæl og den knyttet det farmasihistoriske miljøet i Norge opp mot det internasjonale faglige miljøet.

I mange år fikk medlemmene tilsendt årlige blå «Newsletter» fra ISHP hvor blant annet de nasjonale medlemsforeningene skrev om sine aktiviteter. Nå er Newsletter tilgjengelig på nettsidene til ISHP, www.histpharm.org

Norsk Farmasøytisk Selskap – seksjon for farmasihistorie

Grunnleggerne av Norsk Farmasihistorisk Selskap var opptatt av organisatorisk plassering. Det var viktig at farmasihistorie ble plassert sentralt i det farmasøytiske organisasjonslandskapet. En egen seksjon med eget styre, egen generalforsamling og egen økonomi i Norsk Farmasøytisk Selskap syntes velegnet. NFHS ble opptatt som en seksjon i Norsk Farmasøytisk Selskap i 1997.

Sammendrag av Aslaug Gombos ledertid:
1994 Selskapet ble etablert
1994 Egen farmasihistorisk seksjon med foredrag på Farmasidagene ble etablert
1995 NFHS ble innmeldt i ISHP
1996 Vårmøtet ble etablert
1997 NFHS ble en seksjon i NFS
1997 Cygnus Forlag AS ble etablert.

Med alt dette på plass var en solid grunnvoll lagt for det videre arbeidet. Mathis Gundersveen overtok som leder i 1997.

Mathis Gundersveen
Mathis Gundersveen

Mathis Gundersveens ledertid 1997 – 2003

Mathis Gundersveen overtok etter Aslaug Gombos i 1997 og var leder til og med generalforsamlingen i 2003. I hans tid ble Selskapets aktiviteter ytterligere formet og mange nye ideer ble skapt.

Farmasihistorisk seksjon på Farmasidagene fortsetter

NFHS holdt på denne tiden sin generalforsamling på høsten, i forbindelse med Farmasidagene, arrangert av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS). Etter generalforsamlingen ble det arrangert en farmasihistorisk seksjon, som besto av et invitert hovedforedrag og oftest tre kortere presentasjoner. Seksjonen hadde vanligvis en varighet på ca. 1,5 time.

Styret utpekte hvert år en seksjonsleder som fikk ansvar for dette arrangementet.

Åpne fagdager ved Farmasøytisk institutt, UiO avvikles

NFHS fortsatte med sine bidrag til «Åpne fagdager» ved Farmasøytisk institutt. Arrangementet besto av en fagdel, en minneforelesning (Per Finholts minneforelesning) og et farmasihistorisk bidrag. Dette bidraget i farmasihistorie ble etter referatene å dømme en blandet erfaring, ikke alltid like vellykket, sett fra Selskapets side. Misnøyen dreide seg om både plasseringen i programmet, planleggingen og selve gjennomføringen. Selv om det var velvilje på begge sider for å få dette til, ble det aldri helt bra, og i 2002 var det slutt.

Cygnus Forlag AS

Cygnus Forlag AS fortsatte sin virksomhet med daglig leder og redaktør. Holger Moe Tørisen var daglig leder av Cygnus Forlag AS fra 2001 og frem til NFHS overtok ansvaret for Cygnus i 2012. Forlaget trengte jevne tilskudd til driften og NFHS vedtok at 25 % av inntektene fra kontingent skulle gå til driften av forlaget hvert år. I tillegg kom det krav om økning av egenkapitalen opp til kr. 100.000,– i 1999. Forlaget hadde på forhånd en egenkapital
på kr. 50.000,-, slik at dette medførte et ekstra kapitalinnskudd fra de tre aksjeeierne på tilsammen kr. 50.000,– over 5 år. For NFHS betød dette ca. kr. 17.000,– fordelt over 5 år med kr. 3.400,– per år.

Norsk Farmasihistorisk Museum ga i 2001 uttrykk for misnøye med driften av forlaget, en sak som ble diskutert på generalforsamlingen samme år. Et ankepunkt var at aksjonærene måtte dekke forlagets årlige underskudd, et annet var mangelen på en fast og stabil redaktør. Fra 2001 påtok Bjørn Johannesen seg ansvaret som redaktør, og dette tilfredsstilte et av ankepunktene fra museet. I 2009 overtok Grethe Eide som redaktør. Etter at NFHS overtok ansvaret for Cygnus fra 2012 ble styreleder ansvarlig redaktør og Holger Moe Tørisen ble redaktør, med styret som redaksjonsutvalg.

Faste redaktører av Cygnus:

Bjørn Johannesen (2001–08) Foto: Vivian Fjeldstad.
Bjørn Johannesen (2001–08) Foto: Vivian Fjeldstad.
Grethe Eide (2009–11)
Grethe Eide (2009–11)
Holger Moe Tørisen (2012–)
Foto: Terje Skåre.
Holger Moe Tørisen (2012–) Foto: Terje Skåre.

International Society for the History of Pharmacy (ISHP)

I 2001 ble det for første gang nevnt i styrereferatene at et medlem deltok på ISHP-kongressen i Luzern i Sveits med et innlegg. Det var Gunvor Solheim som påmeldte et bidrag om en sykehistorie fra Tromsø 1841: «Operation empyematis of the chest with good results. A case study from Tromsø 1841.» Mange presentasjoner på ISHPs kongresser er arkivert og søkbare på hjemmesiden www.histpharm.org under «Tools and Resources», «Presentations Database».

Sosial- og helsedepartementet planla Medisinsk historisk museum

I 1999 kom det også melding om at Sosial og helsedepartementet planla et Medisinskhistorisk museum på det gamle Rikshospitalet. NFHS meldte seg som interessert i prosjektet og det ble holdt et møte med departementet.NFHS fikk i oppdrag å skrive et PM om hva de kunne tilby, og dette ble etter hvert ført i pennen av Yngve Torud. Imidlertid ble dette prosjektet aldri realisert.

Farmasihistorisk faggruppe med studieprogram

Selskapet undersøkte hos sine medlemmer hva de kunne være interesserte i, og en farmasihistorisk faggruppe med studieprogram ble aktuelt. Det fantes nok en interesse for dette, men reiseavstander var et stort hinder. Idéen ble likevel holdt levende, og da Farmasihistorisk bibliotek åpnet høsten 1999 på Norsk Farmasihistorisk Museum, ble dette et mulig samlingssted for en slik gruppe. Imidlertid kom en slik studiegruppe aldri i gang, men idéen og ønsket ble holdt levende i mange år.

Medlemsbrev

Et felles medlemsbrev ble etablert i 2000. Det ble sendt medlemmene i posten to ganger i året, og inneholdt nyheter og møteprogram. Medlemsbrevet var i begynnelsen meget nøkternt og fylte oftest en A4-side med nødvendig informasjon.Medlemsbrevet ble sendt ut sammen med annen nødvendig informasjon, som heftet Cygnus før sommeren og innkallingen til generalforsamlingen på høsten.

Medlemstallet øker

Medlemstallet var viktig for Selskapet og i 2002 ble det gjennomført en omfattende og vellykket rekruttering av nye medlemmer. Etter en personlig innsats av Mathis Gundersveen og Rolf Bjerke Paulssen økte medlemstallet fra 65 til 270 medlemmer i tiden 2002 til 2003. Det ble sendt brev til en rekke kolleger med anmodning om medlemskap i NFHS og dette hadde stor effekt. Økt medlemstall fikk stor betydning for Selskapet som på denne måten fikk betydelig tilførsel av både personlige og menneskelige ressurser i tillegg til kontingenten.

Yngve Torud
Yngve Torud

Yngve Toruds ledertid 2003 – 2017

Yngve Torud overtok som leder på generalforsamlingen i 2003, etter Mathis Gundersveen som ikke ønsket gjenvalg. I tiden 1989 – 1999 hadde han vært leder i det internasjonale farmasihistoriske selskapet (ISHP), og hadde derved solid bakgrunn fra internasjonalt arbeid.

Yngve Torud overtok da et Selskap i god vekst,med et stort antall medlemmer og med godt innarbeidede aktiviteter. Men det var rom for videre utvikling.

Farmasihistorisk seksjon på Farmasidagene endres

Dette hadde siden etableringen vært en bærebjelke i Selskapets eksistens. I Yngve Toruds ledertid skjedde det en del forandringer i hvordan dette ble gjennomført, men arrangementet fortsatte i alle år, og var stadig godt besøkt.

I 2003, etter at NFHS hadde fått en betydelig økning i medlemsmassen, besluttet de å kompensere NFS for kostnader de hadde til leie av lokalet som NFHS benyttet til sin generalforsamling og den farmasihistoriske seksjonen under Farmasidagene.

I 2005 meddelte NFS, som arrangerte Farmasidagene, at de ville behandle alle seksjoner likt under farmasidagene, noe som betød at de som ville besøke den farmasihistoriske seksjonen måtte være påmeldt Farmasidagene den dagen og betale full påmeldingsavgift. Dette ble i meste laget for mange og var en trussel mot det farmasihistoriske arrangementet, som kunne forvente å få langt færre deltagere.

Inntil denne endringen kom, hadde også Selskapets generalforsamling vært holdt på denne seksjonen. Nå måtte dette endres og den ble den flyttet til vårmøtet, noe som også fikk konsekvenser for avviklingen av vårmøtet. Generalforsamlingen ble avholdt i forbindelse med vårmøtet første gang i 2006.

Farmasihistorisk seksjon ved Farmasidagene var viktig for publiseringsvirksomheten. Takket være Cygnus er altså mange avarbeidene bevart for ettertiden. Nesten alle utgivelser fra Cygnus er i dag tilgjengelige digitalt.

Fredag etter lunsj var den vanlige tiden for den farmasihistoriske seksjonen. Seksjonslederen hadde en viktig oppgave med å utforme programmet og å lede møtet. Fra 2004 – 2008 var Hege Ekeli seksjonsleder og fra 2009 overtok Gunvor Solheim, en oppgave hun beholdt til 2014. I årene 2015 og 2016 var Liv Slettevold leder for Høstmøtet, som det nå etter hvert ble hetende, men da hun ble styreleder etterYngve Toruds død i 2017, overlot hun denne oppgaven til Erik Andrew, som holdt denne oppgaven frem til 2020.

Vårmøtene tar en ny form

Farmasihistoriske bidrag på Åpne fagdager på Farmasøytisk institutt ble avsluttet i 2002, og fra 2003 arrangerte NFHS eget vårmøte med faglig program for sine medlemmer. Første utflukt med omvisning gikk til Svaneapoteket i Karl Johans gate 13,Oslo. Dette ble populært, ogVårmøtene ble i noen år arrangert som en utflukt til en bedrift eller en farmasihistorisk samling. Utfluktene ble planlagt med tilhørende foredrag, og ble interessante arrangementer. Dette spredde interessen for farmasihistorie på en levende måte.

Kjøp av Cygnus til Selskapets medlemmer

NFHS kjøpte hvert år et antall Cygnushefter for utdeling til sine medlemmer. Prisen på hvert hefte lå omkring 100 kroner. På denne måten fikk Selskapet dekket sitt krav om publikasjonsvirksomhet og forlaget fikk midler til driften. I begynnelsen kjøpte også NFS Cygnus-hefter til alle deltagere på Farmasidagene.

Da Yngve Torud tiltrådte som ny leder i 2003, ga han uttrykk for at kjøp av Cygnusheftene tok så mye av Selskapets ressurser at det gikk på bekostning av andre aktiviteter. Finansieringsmodellen var også svært endret i og med at ny apoteklov ble gjeldende fra 2001 og store kjeder overtok mye av apotekvirksomheten i landet.Dette medførte at den gamle stand med apotekere ikke lenger var en basis for farmasihistorisk arbeid. Dette ble diskutert i NFHS styre, men siden publiseringsvirksomhet var et krav, var det ikke lett å endre noe på denne strukturen. Cygnus Forlag AS hadde både daglig leder og redaktør, samt et styre med styreleder og en representant for hver av aksjeeierne.

Cygnus Forlag AS avvikles

I 2011 meddelte NFS at de ikke lenger ønsket å kjøpe Cygnus-hefter til alle deltagerne på Farmasidagene, og derved falt bunnen ut av publikasjonsforlagets eksistens. Utpå høsten 2011 kom meldingen om at Cygnus Forlag AS skulle avvikles. Dette medførte selvfølgelig en diskusjon om publikasjonens videre eksistens. Det å ha en publikasjon var og er nødvendig for NFHS, og det ble etter hvert avklart at NFHS ville overta ansvaret for publikasjonen.Deretter ble det ført diskusjoner med aktuelt trykkeri og det ble avtalt at Cygnus også skulle trykkes og utkomme i 2012. Styreleder i NFHS ble ansvarlig redaktør. Holger Moe Tørisen ble redaktør, med hele styret som redaksjonsutvalg. De tidligere eierne ble enige om at alle gjenværende midler i Cygnus Forlag AS skulle overføres til egen konto i NFHS og brukes til fremtidig publisering av farmasihistoriske artikler.

I 2012 ble også de gamle heftene av Cygnus scannet og digitalisert. De ble lagt ut på hjemmesidene til NFHS, som den gang var en del av NFS’ hjemmesider.Det ble bevilget midler fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi til dette, og midlene ble satt på en konto hos NFS. I senere år sørget styret for at heftene ble sendt elektronisk til NFS, som fikk lagt dem inn på hjemmesidene til NFHS. Imidlertid måtte mye av dette arbeidet gjøres på nytt i 2017/2018, på grunn av tekniske inkompatibiliteter.

NFHS tar ansvar for Cygnus

Etter at NFHS overtok ansvaret for publisering av Cygnus-heftene fra 2012, måtte Cygnus finansieres av medlemskontingenten. Dette var eneste inntektskilde for Selskapet, så i praksis var dette eneste mulighet. Det ble planlagt med en publikasjon på 32 sider i et opplag på 300, og med datidens økonomi skulle det være mulig. Praksis viste at 32 sider ble for lite, fordi tilgangen på artikler overskred langt Selskapets forventninger. Kostnadene til produksjon av Cygnus har siden den tid lagt beslag på nesten alle Selskapets ressurser, slik at det ikke har vært rom for å utvikle andre aktiviteter.

Internasjonalt engasjement

Deltagelse i ISHP og kongresser ble mer fremtredende etter 2003.Yngve Torud hadde stor bekjentskapskrets i dette miljøet og han fikk også med seg andre på disse to-årlige arrangementene, ofte med egne bidrag. Denne deltagelsen har vært viktig, fordi det trengs et internasjonalt nettverk for å holde farmasihistorie levende som fag.

Medlemsbrevene blir små kunstverk

I Yngve Toruds ledertid utviklet Medlemsbrevene seg til rene små kunstverk. De var vakre og ble krydret med historier fra farmasihistorien og apotekerens rolle og skjebne, samt med interessante kunstverk, ofte tilknyttet steder hvor de internasjonale kongressene ble holdt. I dag er de fleste av disse Medlemsbrevene bevart og gjort digitalt tilgjengelige på hjemmesidene.

Kontakt med nordiske kolleger

I 2003 ble det etablert en rutine med å sende medlemsbrev og annen informasjon også til lederne i det danske og svenske farmasihistoriske selskapet. På denne måten ble det opprettholdt en forbindelse i Norden, noe som fungerte godt i mange år.

Bildearkiv

I 2003 tok Yngve Torud initiativ til å opprette et bildearkiv over gamle gjenstander og deres bruk, noe som lett ville gå tapt når de gamle kulturene ble kastet ut ved renovering. Det ble gjort mye på dette området og bildene ble samlet på CD’er, det mediet som var mest brukt på den tiden. I dag har det dessverre ikke vært mulig å oppspore disse bildene.

Registrering av farmasøytiske samlinger

Dette var en oppgave som ble tatt opp igjen i 2004.Utover landet fantes det mange mindre eller større samlinger og utstillinger og det var av interesse å få en oversikt over dette. Både hvor de befant seg og hva de inneholdt. Dette ble innsamlet og Yngve Torud publiserte en oversikt i Medlemsbrevet nr. 1/2006.

Stipendier

I perioden 2006 – 2009 hadde Selskapet etter forholdene god økonomi, og styret besluttet å utlyse et årlig stipendium på kr. 10.000,–.

I 2006 ble stipendiet tildelt Henrik Andersgaard, for å arbeide videre med Henrik Ibsen og hans kontakt med norsk farmasi og norske farmasøyter.Han skulle også oppsøke steder i utlandet der Ibsen oppholdt seg i lengre tid.

I 2007 var det ingen søkere til stipendiet og i 2008 ble det ikke utlyst noe. I 2009 ble stipendiet delt mellom Henrik Andersgaard til prosjektet Gentian (Gentiana purpura) a plant extinct in Fillefjell, Norway, med kr. 3.000,– og bokprosjektet Reseptarutdanningen 50 år, ved Trygve Fjeldstad med
kr. 7.000,–.

Styrelederen blir syk

I løpet av 2016 bleYngve Toruds helse stadig svakere inntil han døde den 12. januar 2017. Under hans sykdomsperiode overtok nestlederen ansvaret for Selskapet, slik at de planlagte arrangementer ble gjennomført.

Liv Slettevold
Liv Slettevold

Liv Slettevolds ledertid 2017 –

På generalforsamlingen i 2017 ble Liv Slettevold valgt til ny leder etter Yngve Torud. Hun hadde da vært styremedlem siden 2009 og nestleder siden 2016.

Slettevold overtok et Selskap med mange engasjerte medlemmer og godt innarbeidede rutiner. Det var rom for fornyelse, men de viktige og tradisjonsrike arrangementene skulle beholdes.

Hun ga tidlig uttrykk for at farmasihistorie er den farmasøytiske profesjonens kulturhistorie og at det er viktig å få dokumentert så mye som mulig av denne både før den går tapt med tidsvitner, men også mens den nye historien skapes i vår tid.

Høstmøtet 2017. Are Egeland
Høstmøtet 2017. Are Egeland
Høstmøtet 2017. Gunvor Solheim
Høstmøtet 2017. Gunvor Solheim

Høstmøtene

Høstmøtene skulle beholdes som et tradisjonsrikt arrangement og har fortsatt i kjent regi, med forberedte foredrag om aktuelle temaer. Høstmøtene har vært svært godt besøkt, og det har vært stor pågang av interesserte foredragsholdere. Fra 2017 overtok Erik Andrew ansvaret for planlegging, oppfølging og gjennomføring av høstmøtene. Alle sammendrag fra høstmøtet ble nå publisert på NFHS hjemmeside. Noen av foredragene fra dette arrangementet blir invitert til å utvikles videre til artikler for publisering i Cygnus.

Høstmøtene ble etter hvert løsrevet fra samlokalisering med Farmasidagene, blant annet fordi kostnadene til leie av lokaler ble for høye. Arrangementet ble holdt i separate lokaler, adskilt fra Farmasidagene, men ble lagt tett inntil disse i tid, slik at de som kom tilreisende for å være med på Farmasidagene, hadde mulighet til å delta på møtene.

Det har vært en stor begeistring på de siste høstmøtene, og Selskapet opplever en stor interesse for farmasifaglig historie. Dette er gledelig og stimulerende.

På grunn av Covid-19 pandemien ble hele Høstmøtet i 2020 for første gang kjørt som heldigitalt webinar, noe som ble svært godt mottatt av både deltagere og forelesere. I 2020 ble det for første gang også gjort video-opptak av presentasjonene, som ble gjort tilgjengelige på Selskapets hjemmesider.

Vårmøtene

Vårmøtene har i mange år bestått av generalforsamling med et faglig foredrag. Styret har bestrebet seg på å finne temaer til foredrag som har almen interesse, og som gjerne er dagsaktuelt. Det skjer jevnlig svært mange endringer i farmasøytiske virksomheter, og dette er en utmerket mulighet til å formidle viktige og store endringer.

Cygnus

Utgivelse av Cygnus er en grunnvoll i NFHS virksomhet. Denne publikasjonen har etter 2012 vært bekostet fullt ut av medlemskontingenten, og Selskapet er derfor avhengig av at medlemstallet er stort nok til å dekke dette. Som tidligere styreleder ga uttrykk for allerede i 2003, tar dette så mye av Selskapets ressurser at det blir lite midler til annen aktivitet. Men fremdeles er det styrets oppfatning at medlemmene ønsker et trykket hefte, så
trykkingen av Cygnus har fortsatt høy prioritet. Stofftilgangen har vært upåklagelig, og det er en stor glede at vi har så stor bredde i farmasihistoriske temaer.

Fra 2018 er alle Cygnus-hefter digitalt tilgjengelige og finnes på Selskapets hjemmeside: norskfarmasihistorie.no/cygnus/

Internasjonal deltagelse

NFHS har lang tradisjon for å delta i internasjonalt arbeid. Styret skriver hvert år en årsberetning som publiseres i Newsletter og deltar hvis mulig i de internasjonale konferansene som avholdes hvert annet år. ISHP ble etablert i 1926 og NFHS ble medlem som nasjonalt selskap i 1995, etter at de nye statuttene for ISHP ble vedtatt på kongress i Paris i 1995.

Et godt eksempel på internasjonalt samarbeid var den undersøkelsen som NFHS gjennomførte ved de norske utdanningsinstitusjonene for farmasi i 2018. Se omtale under «Undervisning i farmasihistorie ved utdanningsinstitusjonene».

Digitalisering

Digitalisering sto høyt på listen over områder for forbedring og fra 2017 ble NFHS ytterligere digitalisert.

Medlemsbrevene fikk en fornyet form, som var tilpasset utsendelse på e-post. Det ble planlagt utsendelse til medlemmer ca. 4 ganger i året.

Det ble besluttet å etablere en ny hjemmeside for NFHS som var enklere å redigere. Med ny hjemmeside på plass kunne også alle utgivelsene av Cygnus legges inn digitalt, noe som var et betydelig løft. De eldre medlemsbrevene som fremdeles var tilgjengelige ble også lagt inn, slik at de ble mulige å finne også for andre interesserte.

Høstmøtene med program, vårmøte og generalforsamling, alt ble i løpet av noen år digitalisert. I tillegg ble det opprettet et digitalt arkiv, hvor styremøter og protokoller og annet materiale kunne samles.

Sosiale medier

NFHS opprettet profiler på sosiale medier som Facebook og Instagram. Det blir jevnlig publisert oppdateringer på disse mediene, noe som har skapt økt engasjement om farmasihistorie.Dette er et område som styret legger stor vekt på. Det vil også være et utviklingsområde i tiden som kommer.

Logo

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS) hadde ikke sin egen logo fra begynnelsen av, men behovet for en egen logo og tydeligere identitet oppsto særlig i forbindelse med at NFHS laget nye, egne nettsider. Styret gikk derfor i gang med å finne en egnet logo for NFHS og hadde flere runder og mye diskusjon omkring symboler som kunne passe i en logo.

Av de symboler som er mest brukt i farmasien er det Hygieas krukke med slange som er mest kjent, i tillegg til morter og pistill i flere varianter. Farmasihistorie dekker mange områder av og aspekter ved farmasien, som apotek, produsent, industri, grossist, undervisning, forskning og utvikling, akademiske og offentlige institusjoner. Det var derfor ønskelig med en logo som kunne omfatte flere sider ved den farmasøytiske kulturhistorien.

Et sentralt symbol i NFHS’ logo er en stilisert utgave av Hygieas krukke og Merkurstaven. Dette for å markere at farmasihistorie omfatter både helse og handel.

Den nye logoen ble utformet i flere varianter og en endelig variant ble fremlagt og godkjent på generalforsamlingen i NFHS i 2018.

Fra Glomdalsmuseet
Fra Glomdalsmuseet
Interiør fra Ekornringen, i Rakkestad
Foto: Brit Lannem.
Interiør fra Ekornringen, i Rakkestad. Foto: Brit Lannem.

Kontakt med andre farmasihistoriske samlinger og miljøer i Norge

Det finnes mange farmasihistoriske samlinger i Norge. Det nåværende styret har et kontinuerlig fokus på kontakt med farmasihistoriske samlinger og miljøer i landet.Det har flere ganger vært gjort oppdateringer av hvor disse befinner seg,men det arbeides fremdeles med å skaffe en komplett oversikt.Målet er en full oversikt over samlinger av farmasihistorisk interesse og kontaktpersoner for disse samlingene. Dersom de selv ønsker å presentere seg, kan det publiseres på NFHS hjemmesider.

Medlemmer i NFHS

Medlemstallet i Selskapet har holdt seg ganske stabilt på omkring 200 medlemmer i mange år. Styret er av den oppfatning at dette medlemstallet burde kunne økes betydelig, og ønsker å engasjere alle farmasøyter i «farmasøytisk kulturhistorie». Dette er et område som skal videre utvikles med de ressurser som man i dag har til rådighet.

Undervisning i farmasihistorie ved utdanningsinstitusjonene

NFHS gjennomførte høsten 2018 en undersøkelse ved utdanningsinstitusjonene i landet angående undervisning i farmasihistorie. Denne undersøkelsen ble gjort på oppfordring fra det internasjonale selskapet, ISHP, som ønsket å se hvordan farmasihistorie ble ivaretatt ved undervisningsinstitusjonene. Undersøkelsen ble gjennomført av hele styret og Erik Andrew var kontaktperson mot universitetene. Det kom inn gode svar på undersøkelsen, og to universiteter ba i etterkant av dette NFHS om å holde noen timer undervisning for studentene. Sissel Brinchmann og Liv Slettevold gjennomførte dette, både på Nord universitet i Namsos og på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Dette ble svært populært hos studentene og evalueringen ga svært høye score både på innhold og gjennomføring. Studentene ga også uttrykk for at det var fint at noen kom «utenfra» for å fortelle om farmasihistorie.

Undervisning på Farmasøytisk institutt, UiO
Foto: Sissel Brinchmann.
Undervisning på Farmasøytisk institutt, UiO Foto: Sissel Brinchmann.

Min farmasihistorie

Dette initiativet kom fra professor Anne Gerd Granås, Farmasøytisk institutt høsten 2019. Det ble laget et prosjekt hvor nye studenter skulle få kontakt med erfarne farmasøyter for å snakke om deres erfaringer fra sitt yrkesliv. NFHS bidro med å skaffe disse erfarne farmasøytene som deretter hadde samtaler med en gruppe studenter, på forskjellig måte. Programmet er senere evaluert, og det er påtenkt en mulig fortsettelse av dette.

Æresmedlemmer i NFHS
Fra venstre: Aslaug Gombos, Mathis Gundersveen, Gunvor Solheim
Foto: Terje Skåre.
Æresmedlemmer i NFHS. Fra venstre: Aslaug Gombos, Mathis Gundersveen, Gunvor Solheim. Foto: Terje Skåre.

Æresmedlemmer

Det er en god tradisjon i Norsk Farmasihistorisk Selskap å hedre personer som har gjort en stor innsats for farmasihistorie og i Selskapet.Det kan være innsats av både faglig art, organisasjonsmessig eller begge deler.

I dag har NFHS 3 æresmedlemmer. Mathis Gundersveen, Aslaug Gombos og Gunvor Solheim. Yngve Torud ble posthumt utnevnt til æresmedlem på generalforsamlingen 27. april 2017 for sin store innsats for farmasihistorie i Norge.

Æresmedlemmene deltok i samtaler på podiet da NFHS feiret sitt 25-års jubileum i november 2019 og bidro med verdifull kunnskap om Selskapets historie. Det ble også gjort video-opptak av Aslaug Gombos og Gunvor Solheim. Mathis Gundersveen var forhindret fra å delta på video-opptakene.

NFHS 25 år – Jubileumsfeiring, 6. november 2019

Den 6. november 2019 markerte NFHS at det var 25 år siden Selskapet ble etablert.Til markeringen ble alle medlemmer invitert, i tillegg til spesielle gjester, som på forskjellige vis hadde støttet Selskapet gjennom årene eller vist stor interesse. Markeringen ble holdt på Oslo katedralskole. Gjestene ble ønsket velkommen av styreleder Liv Slettevold, som presenterte en oversikt over Selskapets utvikling gjennom 25 år. Det ble fremført hilsninger og overrakt gaver fra våre svenske kolleger, ved Bo Ohlson, fra våre danske kolleger ved professor Poul Kruse og fra Farmasøytisk institutt, UiO, ved instituttleder Henrik Schultz. Etter jubileumsmarkeringen ble det gjennomført et Høstmøte med 3 foredrag.

Har NFHS så langt oppfylt sin hensikt?

Da NFHS i 2019 markerte de første 25 år var det tid for et tilbakeblikk og et blikk fremover. Har Selskapet så langt oppfylt sin hensikt? Har de oppgavene som det har vært tatt tak i vært en riktig prioritering?

Det har vært store endringer i farmasien i de 25 år Selskapet har eksistert.

Vi kan trygt si at uten NFHS ville vi ikke hatt all den verdifulle dokumentasjonen som er samlet i Cygnusheftene. Vi ville ikke hatt kunnskap om de mange temaene som er presentert på høstmøtene, selv om det må sies at en del under tiden er gått tapt, fordi de ikke er arkivert i NFHS eller systematisk samlet andre steder.

I et frivillig arbeid som NFHS er, uten ansatt personal, er det bemerkelsesverdig at et farmasihistorisk miljø er så aktivt med så mange engasjerte personer som det er i landet.

For fremtiden er det svært viktig at både medlemmer og venner, samt personer med interesse for farmasihistorie fortsetter å bidra med dokumentasjon.Vi har sett hvor viktig det er at enkeltpersoner ved utdanningsinstitusjonene og universitetene selv er positive til arbeidet med å dokumentere, dette betyr mye for kommende generasjoner av farmasøyter. Det skrevne ord og bilder har fremdeles en stor verdi som formidler av historien, selv om mye i dag også kan dokumenteres ved digitale medier og video/film.

NFHS mener selv at de har oppfylt sin hensikt i de første 25 år.Hensikten med Selskapet er nedfelt i statuttene, som sier:

Norsk Farmasihistorisk Selskap har som formål:

 • å spre kunnskap om farmasihistorie i sin alminnelighet og spesielt norsk farmasihistorie
 • å fremme forskning/studium og publisering av emner innen norsk farmasihistorie
 • å fremme farmasihistorisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt

De oppgavene som det har vært tatt tak i er også godt forankret i formålsparagrafen i statuttene.

Selskapet NFHS er etter 25 år en livskraftig forening, med mange ideer og planer for fremtiden.

Vi håper at også dagens nye farmasøyter finner interesse i dette viktige kulturhistoriske arbeidet.


Referanser

 1. Sverre N: Et studium av farmasiens historie, Utgitt på eget forlag 1952. Ny utgave i 1982.
 2. Torud Y: Historien om historien, Cygnus hefte nr. 20, s. 12 – 16, 2013.
 3. Torud Y: red. Apotekfarmasi gjennom 100 år. Oslo, 1981.
 4. Torud Y: Apotekeren, Apoteket og Apoteksystemet. Oslo, 2000.
 5. Protokoll fra stiftelsesmøtet 22. oktober 1993, NFHS arkiv.
 6. Protokoll fra første generalforsamling, 28. oktober 1994, NFHS arkiv.
 7. Protokoller fra styremøter 1994 – 2019, NFHS arkiv.
 8. Medlemsbrev 1999 – 2019, NFHS arkiv.
 9. Johannesen B: Norsk Farmaceutisk Selskap gjennom 75 år, Cygnus, hefte nr. 3, oktober 1999.
 10. Samtaler med styreleder Aslaug Gombos, Mathis Gundersveen og Yngve Torud, personlige meddelelser.
 11. Video-opptak med styreleder Aslaug Gombos, oktober 2019, NFHS arkiv.
 12. Video-opptak og samtaler med æresmedlem Gunvor Solheim, oktober 2019, NFHS arkiv.
userscrossmenu